Statut Zveze felinoloških društev Slovenije

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011), Pravil Zveze felilinoloških društev Slovenije, sprejetih na skupščini dne 23. 2. 1996 ter sprememb in dopolnitev teh pravil sprejetih na skupščinah, 

dne 21. 4. 2001 in 16. 4. 2005, je skupščina Zveze felinoloških društev Slovenije, dne 16. 4. 2013, sprejela spremenjeni in dopolnjeni

 

Statut Zveze felinoloških društev Slovenije

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Zveza felinoloških društev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZFDS) je zveza felinoloških društev (v nadaljnjem besedilu: FD), ustanovljenih na območju Republike Slovenije.

ZFDS je od leta 1988 članica mednarodne felinološke organizacije - F.I.Fe (Federation International Feline).

 

2. člen

Ime zveze je: Zveza felinoloških društev Slovenije.

Kratica imena je: ZFDS

Sedež ZFDS je:

Roška 9

3000 Celje

 

3. člen

Dejavnosti ZFDS so:

• skrb za vzrejo vseh pasem mačk in pospeševanje ljubiteljskega odnosa do pasemskih in domačih mačk;

• prizadevanje za dobrobit pasemskih in domačih mačk;

• promocija pasemskih mačk v javnosti

• pospeševanje in razvoj tekmovalnega sistema in ocenjevanja mačk;

• prirejanje nacionalnih in mednarodnih razstav mačk;

• informiranje, vzgoja in izobraževanje članov FD;

• predstavljanje in povezovanje ZFDS s FIFe ter sodelovanje z organi FIFe;

• vodenje rodovne knjige in rodovne evidence pasemskih mačk ter izdajanje rodovnikov;

• druge naloge, pomembne za vzrejo in ljubiteljski odnos do mačk.

 

4. člen

FD v ZFDS usklajujejo zlasti:

• doseganje ciljev, ki jih je sprejela FIFe na področju strokovnih zadev in nalog pri razvoju in zaščiti vseh pasemskih mačk, kakor tudi nepasemskih mačk;

• razvoj felinologije v Republiki Sloveniji;

• povezovanje in sodelovanje z drugimi društvi in zvezami v Republiki Sloveniji in izven meja naše države, z namenom pospeševanja razvoja felinologije;

• skrb za zdravstveno varstvo in zaščito mačk ter v ta namen sodelovanje s pristojnimi strokovnimi ustanovami;

• druge zadeve, pomembne za razvoj felinologije. FD so pri svojem delu popolnoma in v celoti samostojna. FD v okviru zveze le usklajujejo svojo dejavnost. 

ZFDS v imenu in za FD nastopa le v stikih s FIFe in drugimi mednarodnimi organizacijami ter skrbi in izvaja poenoteno strokovno delo v FD preko vzrejne komisije in sodniške komisije. Vse druge dejavnosti FD uresničujejo preko ZFDS na podlagi dogovarjanja in usklajevanja svojih stališč, zahtev in potreb.

Za potrebe ZFDS FD prispevajo delež članarine, vse druge dejavnosti ZFDS pa se financirajo na podlagi dejanskih obračunov.

 

5. člen

ZFDS ima svoj znak, ki je okrogle oblike, v njem pa sta obrisa dolgodlake in kratkodlake mačke.

ZFDS ima svoj žig z vpisanim besedilom: Zveza felinoloških društev Slovenije in znakom ZFDS.

 

6. člen

ZFDS je pravna oseba.

ZFDS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

ZFDS lahko nastopa v pravnem prometu v imenu in na račun posameznih FD, vendar le na podlagi njihovega pismenega pooblastila.

 

7. člen

ZFDS zastopa, predstavlja in podpisuje predsednik ZFDS.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ZFDS, opravlja njegove naloge in ima ista pooblastila sekretar ZFDS ali pooblaščena oseba, ki jo pooblasti predsednik ZFDS ali izvršni odbor ZFDS.

 

II. ORGANIZIRANOST

 

8. člen

ZFDS sestavljajo FD, ki imajo lastnost pravne osebe in so vpisane v register društev v občini, kjer imajo sedež, s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz ustave, zakona, aktov ZFDS in statutov ali pravil društva.

Statuti ali pravila FD morajo biti usklajena z akti ZFDS.

 

9. člen

FD postane član ZFDS na podlagi sklepa skupščine ZFDS, sklepa skupščine FD in pisne izjave FD, da želi postati član ZFDS, da sprejme statut in druge pravilnike in akte ZFDS ter se zaveže, da se bo ravnalo v skladu s tem statutom in drugimi pravilniki ZFDS.

FD preneha biti član ZFDS:

• z izstopom;

• s prenehanjem FD ali z razpustom FD;

• z dokončnim sklepom o izključitvi FD iz ZFDS;

 

10. člen

FD, ki ne izpolnjuje svojih nalog, ne posluje v skladu s tem statutom in določili drugih pravil ZFDS ali sicer s svojim delovanjem škodi ugledu ZFDS, lahko skupščina ZFDS izključi iz članstva ZFDS.

 

III. ORGANI ZFDS

 

11. člen

Stalni organi ZFDS so:

1. skupščina

2. predsednik ZFDS

3. sekretar ZFDS

4. izvršni odbor

5. vzrejna komisija

6. sodniška komisija

7. častno razsodišče

8. nadzorni odbor

Mandatna doba izvoljenih organov ZFDS traja tri leta.

 

1. SKUPŠČINA

 

12. člen

Najvišji organ ZFDS je skupščina.

Skupščino sestavljajo delegati FD.

Delegati so dolžni, da:

• na skupščini posredujejo stališča FD, ki so jih delegirala in da glasujejo v skladu s temi stališči.

• da obveščajo FD, ki so jih delegirala, o svojem delu in o delu skupščine;

• da, v primeru nesoglasij o posameznih vprašanjih, usklajujejo svoja stališča z drugimi delegati in odločajo v okviru usklajenih stališč;

• da so aktivni pri delu skupščine.

Delegati so za svoje delo odgovorni FD, ki so jih delegirala.

 

13. člen

Sklic, naloge, delo in vodenje skupščine ureja poslovnik skupščine.

 

2. PREDSEDNIK ZFDS

 

14. člen

Predsednika ZFDS izvoli skupščina izmed članov FD za mandatno dobo treh let.

Predsednik ZFDS je po svoji funkciji predsednik izvršnega odbora ZFDS in ima naslednja pooblastila in dolžnosti:

zastopa, predstavlja in podpisuje ZFDS;

pripravlja gradivo za skupščino ZFDS;

skrbi za izvajanje in uresničevanje sklepov skupščine ZFDS;

vodi izvršni odbor ZFDS, predlaga dnevni red za seje izvršnega odbora ZFDS in pripravlja gradiva za seje izvršnega odbora ZFDS;

izvaja in uresničuje sklepe izvršnega odbora ZFDS;

opravlja druge naloge, določene s tem statutom, s pooblastili skupščine ZFDS in izvršnega odbora ZFDS. V primerih odsotnosti ali zadržanosti predsednika ZFDS opravlja njegove naloge in ima ista pooblastila sekretar ZFDS ali član izvršnega odbora ZFDS, ki ga pooblasti predsednik ZFDS ali izvršni odbor ZFDS.

 

3. SEKRETAR ZFDS

 

15. člen

Sekretarja ZFDS izvoli skupščina izmed članov FD za mandatno dobo treh let.

Sekretar ZFDS je po svoji funkciji član izvršnega odbora ZFDS vendar brez pravice glasovanja in ima naslednja pooblastila in dolžnosti:

• vodi in opravlja tehnično administrativna in strokovna opravila za skupščino ZFDS in izvršni odbor ZFDS ter vse druge organe ZFDS;

• koordinira in vodi odnose med drugimi zvezami felinoloških društev v drugih državah in odnose med ZFDS in FIFe, usklajuje termine mednarodnih in nacionalnih razstav, ki jih predlagajo FD;

• vodi vso korespondenco mednarodnih in nacionalnih razstav, ki jih predlagajo FD;

• vodi vso korespondenco med ZFDS in FD, med ZFDS in drugimi zvezami in med ZFDS in FIFe;

• koordinira delo med FD, delo organov ZFDS, komisij ZFDS in izvršnega odbora

• opravlja druge naloge, določene z akti ZFDS, s pooblastili skupščine ZFDS, izvršnega odbora ZFDS in predsednika ZFDS.

• o svojem delu obvešča predsednika ZFDS in izvršni odbor ZFDS

• o svojem delu poda letno poročilo skupščini ZFDS

 

16. člen

Kandidata za predsednika in sekretarja ZFDS lahko predlaga izvršni odbor ZFDS ali posamezno FD. Za predsednika in sekretarja ZFDS lahko kandidira posameznik, ki aktivno obvlada en tuj jezik, ki se uradno uporablja v FIFe, pozna akte in pravila ZFDS in FIFe in pozna delo organa, za katerega kandidira.

S kandidaturo se kandidat obveže, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.

 

4. IZVRŠNI ODBOR

 

17. člen

Izvršni odbor ZFDS sestavljajo:

• predsednik,

• sekretar,

• predsedniki FD

 

18. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ ZFDS in opravlja zlasti naslednje naloge:

• izvršuje sklepe skupščine ZFDS;

• izvršuje program dela in realizira finančni in materialni plan ZFDS;

• po predhodnem mnenju FD izdela predlog za skupščino ZFDS o višini prispevkov FD za financiranje potreb ZFDS, o pristojbinah za izdajo rodovnikov, prenosov lastništva, popisov legel in drugih pristojbinah;

• skrbi za spoštovanje določil statuta in vseh drugih pravilnikov ZFDS;

• oblikuje osnutke in predloge vseh pravilnikov ZFDS in jih posreduje v sprejem skupščini ZFDS;

• imenuje računovodjo,

• imenuje vodjo rodovne knjige,

• potrjuje člane komisij pri Izvršnem odboru;

• usklajuje delo med FD;

• usklajuje termine mednarodnih in nacionalnih razstav;

• odloča o pritožbah članov FD v zadevah, ki so po statutu ali drugih pravilnikih v pristojnosti ZFDS;

• opravlja druge naloge, določene s statutom, z drugimi pravilniki in pooblastili skupščine ZFDS;

Izvršni odbor ZFDS sprejema svoje odločitve praviloma po uskladitvi mnenj članov izvršnega odbora, tako, da se odločitve sprejemajo v soglasju vseh FD. V kolikor odločitev ni soglasno sprejeta, se lahko glasuje in velja za sprejeto tista odločitev, ki je sprejeta z večino glasov vseh članov izvršnega odbora ZFDS.

Pravico glasovanja imajo samo predsedniki FD. V primeru izenačenega rezultata glasovanja odloči glas predsednika ZFDS. Izvršni odbor lahko omeji pravico glasovanja za FD, ki nima poravnanih finančnih in ostalih obveznosti do ZFDS.

S preglasovanjem pa ne morejo biti sprejete tiste odločitve, ki posegajo v statusne zadeve društva, v pravice društva, ki jih ima društvo po aktih ZFDS in ki pomenijo finančno obremenitev za društvo, razen če:

• za sklep glasuje tudi FD, ki je s sklepom prizadeto,

• sklep velja za vsa FD ali

• se sklep nanaša na obveznosti, določenimi s statutom in drugimi akti ZFDS.

Soglasje ni potrebno za tiste finančne obremenitve društev, ki so bile že z načrtom potrjene na skupščini ZFDS.

 

19. člen

Izvršni odbor lahko za opravljanje posameznih strokovnih zadev iz svojega področja dela imenuje stalne ali občasne strokovne komisije, ki so za svoje delo odgovorne izvršnemu odboru.

Člane strokovnih komisij potrdi izvršni odbor. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije in o tem obvestijo predsednika ZFDS v roku 30 dni od ustanovitve komisije ali menjave predsednika komisije. Izvršni odbor lahko za delo komisij sprejme poseben poslovnik.

Predsedniki strokovnih komisij ali njihovi namestniki lahko po potrebi sodelujejo pri delu izvršnega odbora ZFDS, vendar nimajo pravice odločanja.

 

5. KOMISIJE

 

20. člen

 

5.1. VZREJNA KOMISIJA

Vzrejna komisija je strokovna komisija ZFDS in za svoje delo odgovarja skupščini ZFDS in izvršnemu odboru ZFDS. O svojem delu in sejah redno poroča izvršnemu odboru ZFDS in z letnim poročilom skupščini ZFDS. Vzrejna komisija opravlja svoje delo v skladu s Poslovnikom vzrejne komisije ZFDS, Pravilnikom za vzrejo mačk ZFDS ter ostalimi akti ZFDS in določili FIFe, ki urejajo področje vzreje mačk in vodenja rodovne knjige.

Vzrejno komisijo sestavljajo:

• predsedniki vzrejnih komisij felinoloških društev (v nadaljevanju FD) članov ZFDS

• vodja rodovne knjige ZFDS

Predsednika vzrejne komisije na osnovi predloga članov vzrejne komisije, imenuje za mandatno obdobje 3 (treh) let skupščina ZFDS.

Vzrejna komisija imenuje Odbor za zdravje in dobrobit mačk.

 

5.2. SODNIŠKA KOMISIJA

Sodniška komisija je strokovna komisija ZFDS in za svoje delo odgovarja izvršnemu odboru ZFDS. O svojem delu poroča izvršnemu odboru ZFDS.

Sodniško komisijo sestavljajo:

• vsi člani ZFDS, ki izpolnijo pogoje in pridobijo naziv mednarodni sodnik FIFe

• najmanj pa jo sestavljajo 3 (trije) mednarodni sodniki FIFe, člani ZFDS

Mednarodni sodniki FIFe, člani sodniške komisije ZFDS za svoje sodniško delo odgovarjajo izključno FIFe. Sodniška komisija opravlja svoje delo v skladu s Poslovnikom sodniške komisije ZFDS, ostalimi akti ZFDS in določili FIFe, še posebej tistimi, ki urejajo področje stevardov, sodniških pripravnikov in sodnikov.

 

21. člen

Delo in način dela VK podrobno ureja poslovnik VK, katerega sprejme in potrdi VK.

Delo in način dela SK podrobno ureja poslovnik SK, katerega sprejme in potrdi SK.

 

6. ČASTNO RAZSODIŠČE

 

22. člen

Člane častnega razsodišča izvoli in potrdi za mandatno obdobje 3 (treh) let skupščina ZFDS. Vsako FD je zastopano z enim članom. Člani med seboj izberejo predsednika in podpredsednika častnega razsodišča in o tem obvestijo predsednika ZFDS v roku 30 dni od ustanovitve komisije, v nasprotnem primeru ga določi izvršni odbor.

 

23. člen

Častno razsodišče opravlja svoje delo v skladu s določili Pravilnika o delu častnega razsodišča.

 

7. NADZORNI ODBOR

 

24. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane in ga izvoli skupščina ZFDS.

Član NO ne more biti član IO, računovodja ali predsednik katere od komisij ZFDS. Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov ZFDS, zlasti pa nadzoruje celotno finančno in materialno poslovanje ZFDS.

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati na skupščini, sejah izvršnega odbora in sejah komisij ter morajo imeti na razpolago vso gradivo. Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah skupščini, sproti pa o njih obvešča izvršni odbor.

 

IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

 

25. člen

Materialno in finančno poslovanje ZFDS se vodi v skladu in zahtevami zakona in zahtevami drugih predpisov, ki urejajo materialno in finančno poslovanje društev. Materialno in finančno poslovanje opravlja in je zanjo odgovorna strokovno usposobljena oseba, ki jo imenuje in pooblasti za to delo izvršni odbor ZFDS. Odredbodajalec in pooblaščeni podpisnik za materialno in finančno poslovanje ZFDS je predsednik ZFDS po sklepih izvršnega odbora ali skupščine ZFDS, v njegovi odsotnosti sekretar ZFDS ali oseba, ki jo imenuje in pooblasti izvršni odbor.

Na nalogih za gotovinski in negotovinski finančni promet ZFDS mora biti vedno podpis pooblaščenega podpisnika.

 

26. člen

ZFDS pridobiva sredstva iz:

• članarin in drugih prispevkov FD;

• pristojbin za rodovnike, prenose lastništva itd.;

• dohodka razstav in drugih prireditev, ki jih organizira ZFDS;

• daril, donacij ipd.

 

27. člen

Materialno in finančno poslovanje ZFDS se lahko uredi s posebnim pravilnikom;

 

V. JAVNOST DELA

 

28. člen

Delo ZFDS je javno.

 

29. člen

ZFDS obvešča javnost o svojem delovanju preko svojih glasil, preko obvestil po elektronski pošti, z uporabo spletne strani in s sredstvi javnega obveščanja.

 

30. člen

FD in člani FD imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju ZFDS ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za delo ZFDS in FD.

 

31. člen

Za obveščanje so odgovorni:

• predsednik in sekretar ZFDS;

• predsedniki organov skupščine;

• predsedniki stalnih in začasnih komisij;

 

32. člen 

Za odnose s FIFe in drugimi zvezami in društvi izven države oz. za posredovanje informacij sta pooblaščena predsednik in sekretar ZFDS oz. tisti, ki ga za to posebej pooblasti izvršni odbor ZFDS.

 

VI. PRENEHANJE ZFDS

 

33. člen

ZFDS preneha:

• če tako z dvotretjinsko večino glasov sklene skupščina ZFDS;

• če prepove njeno delovanje pristojni državni organ;

• če se število FD zmanjša na eno.

 

34. člen

V primeru prenehanja ZFDS se sredstva ZFDS razdelijo FD po predlogu likvidacijske komisije.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

35. člen

Ta statut je bil sprejet na Skupščini ZFDS, 16.04.2013 in prične veljati od tega dne dalje oziroma z dnevom vpisa v register društev pri pristojni upravni enoti.

Z dnem začetka veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut Zveze felinoloških društev Slovenije z dne 16. aprila 2005.

 

V Celju 16.04.2013

 

Predsednik ZFDS: Simon Jelenko

Sekretarka ZFDS: Tina Testen